Wymiany i zwroty

REKLAMACJA: 

 

 1. W przypadku zastrzeżeń Kupującego co do jakości dostarczonych towarów i ich zgodności z umową, wymagana jest pisemna reklamacja/zgłoszenie niezgodności towaru z umową, przesłana lub doręczona do siedziby Sprzedawcy, z dokładnym opisem przyczyn reklamacji (opis stwierdzonej wady powinien być możliwie dokładny i  wskazywać co najmniej: opis wady/  uszkodzeń, przytoczenie okoliczności wykrycia wady, opis występowania usterki, termin, w którym wada/ usterka została zauważona przez Kupującego) oraz ze sprecyzowanym żądaniem Klienta (np. odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny). Reklamacja rozpatrzona zostanie przez Sprzedawcę do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia.
 2. Kupujący wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi po wcześniejszym uzgodnieniu ze sklepem internetowym sposobu udostępnienia reklamowanego towaru, jest zobowiązany bądź do dostarczenia rzeczy na koszt Sprzedawcy do miejsca w którym rzecz została mu wydana, bądź do udostępnienia Sprzedawcy towaru w miejscu, w którym zakupiony towar się znajduje.
 3. Jeżeli towar posiada wadę fizyczną (zakupiony towar jest niezgodny z zawartą umową), Kupujący zgodnie z art. 560 K.c., może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dla niedogodności dla Kupującego, wymieni towaru wadliwy na wolny od wad albo usunięcie wady. Jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany, Sprzedawcy nie przysługuje możliwość kolejnej wymiany lub naprawy zakupionego towaru.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeżeli wada zakupionego  towaru jest nieistotna.
 5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 K.c., może żądać zamiast naprawy usunięcia wad -  wymiany towaru na nowy, a zamiast wymiany towaru – usunięcia wad przez Sprzedawcę.
 6. Sklep internetowy nie ma obowiązku naprawy albo wymiany towaru, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dla niedogodności dla Kupującego naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji i odbierze reklamowany towar, a w przypadku żądania przez Kupującego obniżenia ceny, w tym samym terminie zwróci kwotę o jaką obniżona została cena zakupionego towaru, przy czy obniżoną cenę ustala się w proporcji wynikającej z wartość rzeczy z wadą do wartości rzeczy bez wady.
 8. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji np. na skutek uszkodzenia towaru z winy Klienta, użycia towaru niezgodnie z instrukcją zastosowania lub sztuką budowlaną, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a koszty dostawy reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy i odesłania go do Klienta ponosi Kupujący.
 9. Sklep internetowy zwraca Kupującemu wszelkie koszty, poniesione w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi, w tym w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, chyba że koszt tych czynności przewyższa cenę towaru.  Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej
 10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 11. Jeżeli Kupującym jest konsument w rozumieniu art. 221 K.c., a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 12. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 13. Uprawnienia określone w niniejszym Regulaminie przysługują Kupującemu jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej z przeznaczeniem na cele niezwiązane z działalnością zawodową lub gospodarczą. W przypadku pozostałych Klientów zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.
 14. Obowiązujące zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu towaru Klient może sprawdzić w zakładce „Koszty dostawy”

 

ZWROT: 

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie (za pomocą poczty elektronicznej lub listownie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Sklep internetowy”). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął towar                         w posiadanie lub w którym wskazana przez Kupującego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.  W przypadku zakupu wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Kupującego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży jest zamieszczony poniżej tego regulaminu oraz jest przesyłany Klientowi wraz z zamówieniem.
 4. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient wraz ze zwracanym towarem powinien przesłać (okazać) oryginał lub kopię faktury bądź paragonu potwierdzającego zakup zwracanych towarów w sklepie internetowym. Jednakże brak przesłania (okazania) faktury (paragonu) potwierdzającego zakup nie stanowi warunku skuteczności odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem.
 6. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie do siedziby Sprzedawcy. W przypadku konieczności zwrotu towaru, Klient powinien wcześniej skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu).
 7. Koszty związane ze zwrotem towaru, są pokrywane przez Kupującego. Sklep internetowy nie pokrywa żadnych kosztów ani nie ponosi opłat za transport od Kupującego do sklepu internetowego, nie ponosi również odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od Kupującego. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
 8. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania, chyba że naruszenie oryginalnego opakowania i zwykłe użytkowanie rzeczy było konieczne w granicach zwykłego zarządu, np. było uzasadnione ze względu na konieczność zbadanie zakupionego przez Klienta towaru. W przypadku uszkodzenia oryginalnego opakowania Kupujący ma obowiązek zabezpieczenia zwracanego towaru przed zniszczeniem w czasie transportu.
 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub uprzedniej konsultacji.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, Sprzedający dokona zwrotu należności Klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot należności obejmuje również zwrot kosztów dostawy do Klienta.
 11. Klientowi nie będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj.  osobom fizycznym, którzy dokonują zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jednakże w uzasadnionych przypadkach Sprzedawca, po wcześniejszym uzgodnieniu,  może wyrazić zgodę na zwrot zakupionego towaru. W przypadku wcześniej uzgodnionego zwrotu towaru przez Klienta nie będącego konsumentem, koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
 12. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy przez Sprzedającego następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
 13.  Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w następstwie nie wywiązania się przez Kupującego z ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 K.c. posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Klient jest uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wskazanego w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem                            o  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy:

 

http://familiapsb.pl/public/files/sfm/pouczenie_o_prawie_odstapienia_od_umowy.pdf

 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy:

 

http://familiapsb.pl/public/files/sfm/wzor_odstapienie_od_umowy.pdf