Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEMwww.familiapsb.pl

 

 

 

 I. INFORMACJE OGÓLNE
 

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  działającego pod adresem:  www.familiapsb.pl, zwanego dalej sklepem internetowym, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów, uiszczania przez kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Właścicielem sklepu internetowego są :Mariola i Bolesław Dziki działający pod nazwą Centrum Budowlano – Ogrodnicze FAMILIA B&M S.C. - siedziba: ul. Binarowska 5, 38-340 Biecz; NIP 7382143244, REGON 122424754, zarejestrowanie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w dalszej części regulaminu nazywani „Sprzedawcą”. 

3. Osoba (użytkownik) składająca zamówienie za pomocą Sklepu internetowego zwana jest dalej „Kupującym” lub „Klientem”.

4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu poprzez umowę zawieraną na odległość, pomiędzy składającym zamówienie a Sprzedawcą. Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terenie Polski.

5. Ceny oferowanych towarów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy towaru do Kupującego.

6. Informacje znajdujące się na stronie sklepu www.familiapsb.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem internetowej strony sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

7. Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym „promocja”. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.

8. Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w sklepie, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

9. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu.

10. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

11. Klient, dokonując zakupu oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w sklepie internetowym www.familiapsb.pl.

12. Strony, Klient i Sprzedawca,  uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie www.familiapsb.pl, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

  1. ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827)
  2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U.2014.121 z późn. zm.).

13. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów on-line można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w następujący sposób:

  1. drogą mailową – na adres poczty elektronicznej: esklep@familiapsb.pl
  2. telefonicznie pod nr telefonu +48 13 492 59 04 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
  3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego www.familiapsb.pl były na jak najwyższym poziomie, jednak dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia modernizacji lub rozbudowy strony www.familiapsb.pl.

 

II. ZAMÓWIENIA
 

  1. Zamówienia produktów dokonuje się za pośrednictwem Internetu. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 oraz w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.
  2. Oferta produktowa i cenowa obowiązuje tylko w Sklepie internetowym i nie jest ofertą Centrum Budowlano-  Ogrodniczego FAMILIA B&M Mariola i Bolesław Dziki s.c. prowadzącego sprzedaż tradycyjną.
  3. Wszelkie promocje w Sklepie internetowym www.familiapsb.pl związane są tylko i wyłącznie z ofertą Sklepu internetowego i nie obowiązują w sklepie tradycyjnym prowadzonym przez Centrum Budowlano – Ogrodnicze FAMILIA B&M s.c. Mariola i Bolesław Dziki.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Zmiany cen nie dotyczą zamówień potwierdzonych przez sklep jako "przyjęte do realizacji".
  6. Wszystkie promocje i wyprzedaże Sklepu ważne są do wyczerpania zapasów magazynowych.
  7.  Aby dokonać zamówienia należy wejść na stronę internetową www.familiapsb.pl oraz wybrać / zaznaczyć towar do koszyka wybierając opcję  „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do sekcji „zamawiam”.                                                                                                                                                                        Istnieją dwie opcje zamówienia:

     a. zamówienie bez zakładania konta użytkownika przez Kupującego,

     b. zamówienie z założeniem konta użytkownika przez Kupującego w serwisie Sklepu internetowego (posiadanie konta użytkownika znacznie ułatwia późniejsze zakupy, gdyż nie wymaga wypełniania dodatkowych formularzy przy składaniu zamówienia z uwagi na  zachowanie niezbędnych danych w koncie Klienta   

  8. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia/odbioru towaru oraz sposobu płatności.  Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem internetowej strony sklepu, poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Sklep internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta, przy składaniu zamówienia.

  9. Potwierdzenie zamówienia przez sklep internetowy następuje poprzez przesłanego na adres mailowy Klienta informacji o treści „zamówienie przyjęte do realizacji”. Z chwilą potwierdzenia zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 10. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura (wymagane jest zaznaczenie takiej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych Kupującego (w przypadku podmiotów nie będących konsumentami także numeru NIP).  

  11. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Kupującego oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo  do weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

  12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji błędnie lub niekompletnie wypełnionego formularza zamówienia oraz, gdy Kupujący składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje  o zdolności do czynności prawnych lub z innych powodów weryfikacja danych zakończyła się negatywnie.

  13. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

  14. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Klient zostaje o tym poinformowany drogą mailową na podany przez Klienta adres mailowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i w takiej sytuacji Klient może zrezygnować z całości zamówienia bądź jego części lub zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia. O możliwości realizacji zamówienia przy wydłużonym czasie jego realizacji, Klient jest informowany drogą mailową na wskazany adres email lub telefonicznie. Akceptacja wydłużonego terminu realizacji zamówienia wymaga jednoznacznego oświadczenia woli ze strony Klienta.

  15. W przypadku zaistnienia okoliczności, określonych w pkt. 15, Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed wstrzymaniem realizacji zamówienia skontaktować się z Kupującym celem wyjaśnienia przyczyn anulowania lub wstrzymania realizacji zamówienia.

 

III. FORMY PŁATNOŚCI I CENY
 

  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  • przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy na podany na stronie internetowej rachunek bankowy Sprzedawcy),
  • płatność internetowa poprzez system  DotPay - przy wysyłce pocztowej lub kurierskiej
  • płatność w kasie przy ul. Binarowskiej 5 w Bieczu  - przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy

Dopuszczalne formy płatności w sklepie internetowym określa również zakładka „Formy płatności”.

  2. Płatność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę, działającą pod firmą Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

  3. W przypadku wyboru płatności przelewem, towar jest pakowany i wysyłany do Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy. W przypadku, gdy została uregulowana płatność za złożone zamówienie, a z przyczyn niezależnych od sklepu zamawiany towar  nie jest dostępny bądź jego cena uległa zmianie przed potwierdzeniem zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz zwróci wpłaconą kwotę na wskazany rachunek bankowy w terminie do 3 dni roboczych.

  4. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon fiskalny. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktury VAT. Paragon lub faktura załączane są do przesyłki.

  5. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC).

  6. Ceny wskazane na stronie www.familiapsb.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie

  7. Ceny towarów, podane na stronie www.familiapsb.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Kupującego (koszty dodatkowe) , które są płatne odrębnie. Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

  8. Klient może sprawdzić wysokość kosztów przesyłki ponoszonych przez Kupującego w zakładce „Koszty dostawy”

 

IV. TERMIN REALIZACJI
 

  1. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od zawarcia umowy do chwili wysyłki towaru, przy czym podany na stronie internetowej przewidywany termin realizacji zamówienia uwzględnia tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
  2. Realizacja zamówienia następuje możliwie najszybciej jak to jest możliwe i uzależniona jest od formy płatności oraz dostępności towaru w magazynach Sprzedawcy.
  3. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym w dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  4. Termin realizacji zamówienia wynosi, w zależności od rodzaju zamawianego towaru - od  24 h do 14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
  5. Sprzedawca w szczególnych przypadkach zastrzega sobie możliwość wydłużania terminu realizacji zamówienia, nie dłużej jednak niż do trzydziestu dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

Każde złożone zamówienie jest potwierdzane przez Sklep internetowy w następujący sposób:

  1. „zamówienie wpłynęło” (po złożeniu zamówienia, automatyczne potwierdzenie wraz z podsumowaniem kwoty do zapłaty i wybraną formą płatności - potwierdzenie na podany przez Klienta adres e-mail).
  2.  "wysłana faktura proforma”, (jeżeli Klient zgłosił potrzebę otrzymania faktury proforma – wysyłane z systemu księgowego Sprzedawcy na podany w zamówieniu e-mail)
  3.    „zamówienie przyjęte do realizacji” (po stwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności zamówionych towarów) – potwierdzenie po zalogowaniu do Sklepu dostępne w panelu Klienta lub poprzez kontakt telefoniczny z Klientem.
  4. „zamówienie opłacone, przygotowywane do wysyłki” (po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym, towary skompletowane, gotowe do wysyłki) – potwierdzenie po zalogowaniu do Sklepu dostępne w panelu Klienta lub poprzez kontakt telefoniczny z Klientem.
  5. „zamówienie wysłane” (po wysłaniu zamówionego towaru) - potwierdzenie po zalogowaniu do Sklepu dostępne w panelu Klienta lub poprzez kontakt telefoniczny z Klientem.

 

VI. ODBIÓR TOWARU - DOSTAWA
 

   Sposób dostawy Kupujący wybiera w formularzu zamówienia. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy:

  1.  dostarczenie produktów przez firmę kurierską lub Pocztę Polską („Kurier” / „Poczta Polska”),
  2. odbiór produktów w siedzibie Sprzedawcy („Odbiór własny”),
  3. transport firmowy („Transport firmowy”)
  1. Przy wyborze opcji „Odbiór własny” Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego towaru w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę na adres email Kupującego potwierdzenia gotowości wydania towaru, w godzinach otwarcia tradycyjnego sklepu Sprzedawcy: od poniedziałku do piątku                         w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00.
  2. Jeżeli Kupujący nie jest w stanie dokonać odbioru zakupionego towaru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia gotowości towaru do wydania, Sprzedawca jest wówczas  uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami przechowania w wysokości 0.3%  wartości brutto zakupionego towaru  za każdy  dzień przechowania.
  3. Przy wyborze opcji: „Transport firmowy” –  osoba odpowiedzialna ze strony Sprzedawcy za transport, kontaktuje się telefonicznie z Klientem i ustala indywidualnie koszt dostawy zależnie od gabarytów przesyłki oraz odległości od siedziby Sprzedawcy. Transport firmowy dotyczy tylko Klientów zamawiających towar na teren Biecza i okolic.

 

VII. WYSYŁKA TOWARU (po dokonaniu wyboru dostawy „Kurier”):
 

  1. Sprzedawca wysyła zakupione przez Kupującego towary wraz z dowodem sprzedaży wybranym przez Kupującego, na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych adresowych Kupującego. 
  2. Koszt transportu towaru ponosi Kupujący.
  3. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej („Kurier”), Kupujący ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej czy przesyłka jest nieuszkodzona i kompletna (sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki, rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletność zawartości). W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej niekompletności należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie możliwie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedawcy (adres mailowy i numer telefonu) zamieszczone są na stronie internetowej sklepu. Protokół szkody powinien być sporządzony w dniu dostawy przesyłki i niezwłocznie przesłany Sprzedawcy mailem lub pocztą. 
  4. W protokole szkody należy odnotować poniższe dane:
  1. informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół", taśma klejąca lub firmowa),
  2. informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),
  3. informacje o brakach oraz uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone).
     

  5. Za osobę wyłącznie upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wymienioną w formularzu zamówienia.

  6. W przypadku dostawy po uprzednim umówieniu (ciężkie lub niewymiarowe towary) dostawca skontaktuje się bezpośrednio z internautą w celu ustalenia godziny dostawy. W przypadku nieobecności w umówionych godzinach internauta jest zobowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem uprzedzić o tym dostawcę lub sklep internetowy. W przeciwnym razie Kupujący będzie zobowiązany ponieść koszty dodatkowego dojazdu.

  7. Kupujący ponosi dodatkowe koszty dostarczenia towaru powstałe z jego winy.

  8. Rodzaje przesyłek ze względu na gabaryty: 

  1. przesyłka standardowa - paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element. Wymiar najdłuższego boku nie może przekroczyć 120 cm lub suma wymiarów nie może przekraczać 220 cm. Max waga paczki to 31,5 kg.
  2. przesyłka niestandardowa - paczka, której przynajmniej jeden z trzech wymiarów przekracza 120 cm lub suma wymiarów przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu.


VIII. ODBIÓR WŁASNY TOWARU

 

  1. Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po otrzymaniu od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty email, informacji o gotowości towaru do odbioru.
  2. Towar wydany zostanie tylko Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia drogą mailową lub osobiście i okazaniu niezbędnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, tj. dowodu osobistego osoby upoważnionej).
  3. Towar należy odebrać w siedzibie Sprzedającego zgodnie z godzinami otwarcia sklepu wskazanych  opisanych w pkt.VI, ppkt. 2. Odbiór zostanie potwierdzony na dokumencie wydania magazynowego.
     

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827), Kupujący będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie (za pomocą poczty elektronicznej lub listownie na adres Sprzedawcy z dopiskiem „Sklep internetowy”). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął towar                         w posiadanie lub w którym wskazana przez Kupującego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku zakupu wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Kupujący objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Kupującego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
  3. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży jest zamieszczony na stronie internetowej Sklepu (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz jest przesyłany Klientowi wraz z zamówieniem.
  4. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Klient wraz ze zwracanym towarem powinien przesłać (okazać) oryginał lub kopię faktury bądź paragonu potwierdzającego zakup zwracanych towarów w sklepie internetowym. Jednakże brak przesłania (okazania) f